Wat betekent E-privacy voor u?

DPO Partner is uw gesprekspartner op het gebied van E-Privacy regelgeving. E-Privacy gaat onder andere over E-marketing, cookies, en de verschillende reclamecodes op het gebied van social media. Een essentieel element in E-privacy is de voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

Voor de toepassing van deze verordening (art. 7 AVG) wordt verstaan onder „toestemming" van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toestemming bij kinderen

Kinderen, jonger dan 16 jaar, hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens recht op specifieke bescherming. Aangezien zij zich allicht minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevolgen en privacy waarborgen. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers behartigen hun rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Die specifieke bescherming moet met name gelden voor;

- het gebruik van persoonsgegevens van kinderen voor marketingdoeleinden

- voor het opstellen van persoonlijkheids- of gebruikersprofielen en

- het verzamelen van persoonsgegevens over kinderen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten.

De e-privacyrichtlijn regelt de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie. Hierbij heeft u mogelijk ook te maken met de telecommunicatiewet (art 11.7) welke geldt voor natuurlijke personen en let op; ook voor organisaties!

Artikel 11.7a Telecommunicatiewet

1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens is het via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker, alleen toegestaan op voorwaarde dat de betrokken gebruiker:

a. is voorzien van duidelijke en volledige informatie overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, in ieder geval over de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, en

b. daarvoor toestemming heeft verleend.

Recht van bezwaar door betrokkene

Persoonsgegevens mogen rechtmatig worden verwerkt omdat de verwerking nodig is ter vervulling van een taak van algemeen belang, of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. Een anderegrondslag is op basis van gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke of een derde, maar een betrokkene dient niettemin bezwaar te kunnen maken tegen de verwerking van gegevens die op zijn specifieke situatie betrekking hebben. De verwerkingsverantwoordelijke moet aantonen dat zijn dwingende gerechtvaardigde belangen wellicht zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene.

Bestaan uw marketing activiteiten uit hiervoor benoemde situaties en heeft u behoefte aan advies of uw toekomstige marketingactiviteiten? Zo ja, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met DPO Partner. Met vriendelijke groet, Frans Pijnenborg 

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit zoals een datalek of een default zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites