Verwerk ik bijzondere of gevoelige persoonsgegevens?

 In de AVG wordt onderscheidt gemaakt tussen 'gewone' persoonsgegevens en 'bijzondere' persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gezien hun aard gevoelig, zijnde;

 • -Gegevens over gezondheid
 • -Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • -Politieke opvattingen
 • -Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • -Lidmaatschap van een vakbond
 • -Genetische gegevens
 • -Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon en
 • -Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Maar ook gegevens die niet 'bijzonder' zijn inde zin van de AVG kunnen volgens de AP gevoelig zijn. Bijvoorbeeld financiële data of locatiegegevens. De maatregelen die je moet nemen ter bescherming zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens en het risico dat zij vormen voor de betrokkene bij verkeerd gebruik of misbruik.

Verder is verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard alleen toegestaan onder toezicht van de overheid, of als het specifiek bij wet is geregeld. Het gaat dan over persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen, als ook persoonsgegevens welke door een rechter zijn opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Alleen de overheid is bevoegd registratie van strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen bij te houden. Andere (private) partijen is toegestaan onder omstandigheden persoonsgegevens van strafrechtelijke aard te verwerken, bijvoorbeeld met het oog op het bijhouden van een zwarte lijst. Hiervoor gelden wel strenge regels waaronder vergunningplicht.

In beginsel mag je geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, mits:

 • -De betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • -De verwerking noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van regelsop het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht;
 • -De verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon;
 • -De verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is;
 • -De verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
 • -De verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende bevoegdheid;
 • -De verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang;
 • -De verwerking noodzakelijk is voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en – diensten of sociale stelsels en diensten;
 • -De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • -De verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Samengevat vraagt de verwerking van bijzondere persoonsgegevens specifieke deskundigheid en aandacht. Bespreek uw casus met DPO Partner, en onderzoekde belangen van betrokkene(n). 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dpopartner.nl/

Ambitie Frans Pijnenborg,
de man achter DPO Partner

Vanuit mijn passie om de klantbelofte waar te maken, ben ik sinds 2012 als compliance officer zelfstandig actief. Op het fundament van vertrouwen, ambieer ik het functioneren van organisaties te versterken. Privacy en IB vormen een waardevol goed voor iedere organisatie. Ik heb mij daar in gespecialiseerd om voor u een waardevolle gesprekspartner te zijn.

frans - Frans Pijnenborg CCP DPO

Kantoortijden:
Maandag tot en met vrijdag
8.30 – 17.00 uur

Privacy gaat 24/7 door.
In geval van calamiteit, datalek of incident, zijn wij altijd bereikbaar. 

Privacy- en cookie statement

Copyright © www.dpopartner.nl

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites