Skip to main content

Een beroep op Artikel 82 AVG

Een beroep op Artikel 82 AVG

Het antwoord wordt gegeven in artikel 82 van de AVG. Lid 1 van deze bepaling, met als titel "Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid", luidt als volgt:

"Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade."

De AVG is er helder in: wanneer iemand schade lijdt doordat een onderneming of instantie, dan wel een voor de gegevensverwerking ingeschakelde derde – in jargon respectievelijk de "verwerkingsverantwoordelijke" en de "verwerker" - in strijd handelt met de AVG, zijn deze verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker aansprakelijk voor de door die inbreuk ontstane schade.

Uitspraak Rechtbank Overijssel 28 mei 2019

Artikel 82 van de AVG laat onverlet dat voor de toekenning van een schadevergoeding aansluiting mag en moet worden gezocht bij het Nederlands rechtsbestel; door verspreiding van zijn persoonsgegevens is sprake geweest van een schending van de privacy van eiser; rechtbank acht schadevergoeding van € 500,- billijk.

Deze uitspraak van de Rechtbank biedt perspectief voor gedupeerde betrokkene welke materiële of immateriële schade lijden bijvoorbeeld door een datalek. Dit maakt het voor verwerkingsverantwoordelijke of verwerker belangrijker om zorgvuldig persoonsgegevens te verwerken en daarmee een datalek te voorkomen. Het risico van een boete komt nu niet uit de hoek van de Autoriteit Persoonsgegevens maar van hun eigen klanten, medewerkers of andere betrokkenen waarvan inbreuk op hun rechten en vrijheden heeft plaatsgevonden.

Wat nu te doen?

U bent verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, neem contact op met DPO Partner om met behulp van een DPIA de risico's van een datalek te onderzoeken.

Bent u betrokkene en geconfronteerd met een datalek, stel de betreffende organisatie aansprakelijk voor geleden schade conform artikel 82. Motiveer wel u materiële of immateriële schade die u hebt ondervonden. Voor vragen of toelichting kunt u contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet,

Frans Pijnenborg